សូមគោរពជូន ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
របាយការណ៍បំភ្លឺលើការយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកប្រាក់ម៉ោងយាម ជូនស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើ,​ ស្ទឹងត្រង់ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី ២០-២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី ០៦ និងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃ IAACA ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤-៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ..អានបន្ត..
សូមគោរពជូន ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមបណ្តាក្រុង-ស្រុក ខេត្តរតនគិរី ..អានបន្ត..
សូមគោរពជូន ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី ប្រធានស្ថប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋ និងឯកសារទាំងអស់ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២) ..អានបន្ត..
ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមបណ្តាក្រុង-ស្រុក ខេត្តព្រះវិហារ ..អានបន្ត..
 Untitled Document