សំណើសុំការបំភ្លឺ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងការយក ភាស៊ីលើសពី សៀវភៅបន្ទុក ផ្សារធំថ្មី ខេត្តពោធិ៍សាត់។
 Untitled Document