តើការដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃដាយត្រីសម្រាប់រដូវនេសាទ ឆ្នាំ២០១២-២០១៤ និង២០១៣-២០១៥ កន្លងមកយ៉ាងដូចម្ដេច?NEW
 Untitled Document