សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ និងក្រុមហ៊ុនចំនួន០៩ ..អានបន្ត..
លិខិតបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម សំ សារីន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកែប និងឯកឧត្តម កែន សត្ថា អភិបាលខេត្តកែប ..អានបន្ត..
អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ០១១១/១៥ ដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទទួលបានថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ..អានបន្ត..
អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ០១១៣/១៥ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ..អានបន្ត..
ការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើស មន្រ្តីក្របខណ្ឌក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ..អានបន្ត..
ប្រកាសរួមស្តីពីការកែប្រែកម្រេងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីភាពមិនប្រក្រតីកើតមានក្នុង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ..អានបន្ត..
លិខិតបំភ្លឺរបស់ លោក សុខ សុគន្ធ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ..អានបន្ត..
សេចក្តីបំភ្លឺ ស្តីពីព័ត៌មានចោទប្រកាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី មួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តតួនាទីរបស់ លោក គង់ ច័ន្ទតារា ..អានបន្ត..
ប្រកាសរួមស្តីពីការកែប្រែកម្រេងសេវាសាធារណៈ នៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៨៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ..អានបន្ត..
 Untitled Document