សំណើសុំក្ដីអនុគ្រោះពី ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ះពាល់កិត្ដិយស ក្នុងការប្រើប្រាស់នាមប័ណ្ណ ផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់។
 Untitled Document