សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការឃាត់ខ្លួនឈ្មោះ ចែម សង្វារ ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ (អតីតអគ្គាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍)។
 Untitled Document