ច្បាប់ស្តីពីការ​​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ​ដោយសង្ខេប
​​​​​​
 Untitled Document