សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការរកឃើញបទល្មើសថ្មីរបស់ជនសង្ស័យ ឈ្មោះ ស្រ៊ុុន ឡាំ និងឈ្មោះ ម៉ុក ហ៊ត។
 Untitled Document