សេចក្ដី​ណែ​នាំ​ស្ដីពី នីតិវិធីក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្រង​សេវា​សាធារណៈ​របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ..អានបន្ត..
កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​ ២៥ នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី៣០ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
សូមគោរពជូន ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
សូមគោរពជូន ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ករណីស្នើសុំឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួយស្រាវជ្រាវលើករណីឈ្មោះ ជឿង វ៉ាងភឿក ហៅ យឹម សុវណ្ណ ដែលជាឃាតក បាញ់សម្លាប់សាច់ញាតិរបស់លោក លោកស្រីម្ចាស់បណ្ដឹងកាលពីឆ្នាំ២០០៦ នៅស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ..អានបន្ត..
លទ្ធផលតាមបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នទាំង ៤១ ដែលបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប២ ឆ្នាំម្ដង (ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
 Untitled Document