សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦)
Untitled Document