នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិន លើ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការ ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ..អានបន្ត..
នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “បទដ្ឋានគតិយុត្ត នានាពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ” រៀបចំដោយអង្គការដៀកូណៀ(Diakonia)។ ..អានបន្ត..
Untitled Document