ប្រកាស ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការស្នើសុំ និងការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ប្រភពដើមទំនិញគ្រប់ទម្រង់ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម
Untitled Document