នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “បទដ្ឋានគតិយុត្ត នានាពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ” រៀបចំដោយអង្គការដៀកូណៀ(Diakonia)។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document