ប្រកាស ស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ច ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពាណិជ្ជខេត្ត នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យ ស្នើសុំនាំចូលអង្ករពីបរទេស
Untitled Document