សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិ ជូនអគ្គនាយករងសេវាពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិ ជ្ជកម្ម ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ សម្រាប់នាំចេញកសិផល និងផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃ
Untitled Document