សិក្ខាសាលានៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ចូលរួមជា វាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចប្រឆាំង អំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលាជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយ អ.ប.អ.ព.។ ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណង ..អានបន្ត..
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការពីសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។ ..អានបន្ត..
ចាប់លោកព្រះរាជអជ្ញា តុប ចន្ទ សិរីវុទ ពីបទពុករលួយ ..អានបន្ត..
នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិន លើ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការ ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ..អានបន្ត..
នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “បទដ្ឋានគតិយុត្ត នានាពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ” រៀបចំដោយអង្គការដៀកូណៀ(Diakonia)។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document