សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃទីសុក្រ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
សំណើសុំការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការរៀបចំឯកសារស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស នៅក្នុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ..អានបន្ត..
ពាក្យប្ដឹងពីចំនួនគ្រូបង្រៀនទទួលអំណោយ នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ករណីស្នើសុំឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការបង្រួមផ្លូវលេខ ២ ស្ទួន នៅភូមិពាលញែក ២ ..អានបន្ត..
កម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មិនា របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាវិទ្យាស្ថានអប់រំ ..អានបន្ត..
បាឋកថាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅសាកលវិទ្យាលយការពារជាតិ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ..អានបន្ត..
 Untitled Document