ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បំភ្លឺពីនីតិវិធីក្នុងការបែងចែក វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសឲ្យទៅបម្រើការងារ នៅតាមរាជធានី ខេត្ត
Untitled Document