សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកម្មវិធីប្រកាសទ្រព្យសមប្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប ០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧
Untitled Document