ការកែសម្រួលសមាសភាព​ក្រុមប្រចាំការមានលក្ខណៈ​ជាច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការ ផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់
Untitled Document