សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២១ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧)
 Untitled Document