សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីទាមទារ និងទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់នៅ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) (ជនសង្ស័យ ឈឹម ពិសិដ្ឋ មុខងារជំនួយការ ឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការរង ០១រូប នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧)
Untitled Document