សិក្ខាសាលា ស្តីពីភាសាចិនដែលអាច​ប្រើប្រាស់បាន​សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល មកពីបណ្តាប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍
 Untitled Document