អ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត​អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជាង១០០០នាក់ ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចអ្នកសង្កេតការណ៍​ប្រឡងសញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨
 Untitled Document