គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការ​ឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយហុងកុង និងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវ​ការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 Untitled Document