គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលេខា​ធិការដ្ឋានស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី១៤ ថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ទីក្រុង ម៉ានីល (Manila) ប្រទេសហ្វីលីពីន។
 Untitled Document