របាយការណ៍ លទ្ធផលការបំភ្លឺរបស់លោក ប៊ុនទួន ស៊ីមូណា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកណ្ដាល ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេសាទ និងអាជីវកម្ម សត្វព្រៃ ខុសច្បាប់
 Untitled Document