លទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​និស្សិត ចូលរៀន​ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទស (DES) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ២៦-២៧ កុម្ភៈ ២០១៨ ជ្រើសរើស 154 នាក់ ក្នុងចំណោម​បេក្ខជនសរុបចំនួន 632 នាក់ មណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល
 Untitled Document