ប្រកាសរួម ស្ដីពី ការពិន័យជាប្រាក់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម​លើយានយន្ដដឹក​ជញ្ជូនលើស​ទម្ងន់កម្រិតកំណត់
 Untitled Document