ប្រកាសរួម ស្ដីពី ការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
 Untitled Document