សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំសិក្ខាសាលា​ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ"អ្នកសារព័ត៌មាន និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ"
 Untitled Document