សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការទទួលឯកសា​រប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់​សមាសភាពគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយ
 Untitled Document