សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៨ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( ក.ជ.ប.ព. ) ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 Untitled Document