លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ចូន
 Untitled Document