លទ្ធផលមហាសន្និបាតលើកទី៦ នៃភាគីបណ្ឌិតសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អន្តរជាតិ (IACA) ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង sharm EI Shiekh
 Untitled Document