ភារកិច្ចរបស់ក្រុមជនបង្គោល​ប្រឆាំងអំពើពុលរលួយប្រចាំ​នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរាជធានី-ខេត្ត ឆ្នាំ ២០១៨
 Untitled Document