ប្រកាសរួម របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 Untitled Document