ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធីបញ្ជីម៉ាកក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ
 Untitled Document