ករណីលើកលែងការបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការតម្កល់ឯកសារស្នើសុំបង្កើត និងការបើកសាខាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខន្តិកៈ របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។
 Untitled Document