សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំអំពីវឌ្ឍនភាព នៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជា និងមាគ៌ាទៅមុខ (អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦)
 Untitled Document