ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 Untitled Document