សូមជម្រាបជូនលោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប
 Untitled Document