សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការដ៏ល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងដំណើរការ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
 Untitled Document