ការផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃ និងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ ឬប្រាក់បេសកកម្ម ពីរកន្លែង
 Untitled Document