សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥)
 Untitled Document