លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ការិយាល័យគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃប្រទេសថៃ ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document