សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើលទ្ធផល នៃការប្រឡងយកមុខតំណែងប្រធាន -អនុប្រធានការិយាល័យ និងការវាយតម្លៃរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋាន លើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជននីមួយៗ ។
 Untitled Document