ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 Untitled Document