ការស្តីបន្ទោស និងការតម្រូវឱ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ចំណូលចូល ថវិការដ្ឋឱ្យស្របតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ
 Untitled Document