សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសំណូមពររបស់មន្រ្តីរាជការ ចូលនិវត្តន៍ ហើយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធ ការពិន័យ លើករណីផ្ទេរឈ្មោះអចលនទ្រព្យ សុំឱ្យមានការបំភ្លឺគោលការណ៍ច្បាប់
 Untitled Document